logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

RODO w MOW NFZ

Drukuj

RODO w MOW NFZ

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

Data wejścia w życie przepisów RODO

25 maja 2018 r.

Administrator Pana/i Danych Osobowych

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie  przy ul. Rakowieckiej 26/30, reprezentowanym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie, a w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia działający z upoważnienia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanyc z przetwarzaniem danych.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ są następujące:

Pani Teresa Rybak Inspektor Ochrony Danych

 Tel. 22 279 76 94

ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Podstawy prawne i cel przetwarzania danych osobowych

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych i obowiązków ustawowych, a szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

Podanie Pana/i danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) w związku z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) Niepodanie przez Pana/ią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.

Odbiorca Pana/i danych osobowych

Odbiorcą Pan/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Okres przechowywania danych

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217).

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiada Pan/i prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych,
 • zażądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych(o ile w danym przypadku przysługuje),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski w sprawie realizacji Pan/i praw dotyczących danych osobowych można złożyć:

 • osobiście w siedzibie Administratora Danych Osobowych,
 • elektronicznie ze swojego konta na ePUAP, za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • listownie na adres naszej placówki.

Wniesienie skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przekonania, że Pana/i dane osobowe zostały naruszone. Wniesienie skargi przysługuje Pan/i od każdej czynności wykonanej przez Administratora Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Organem nadzorczym w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Przekazane przez Pana/ią dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

Do pobrania:

Wniosek o realizację praw wynikających z RODO

Klauzula informacyjna w sprawie monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów i kontrahentów

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników postępowań administracyjnych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zawierających umowy dobrowolnego ubezpieczenia

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób wnioskujących o ulgi płatnicze

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez NFZ w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zwracających się w sprawach udzielenia infromacji, petycji

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca pism kierowanych do pacjentów

Klauzula informacyjna dotycząca art. 68 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Klauzula informacyjna dotycząca art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Klauzula informacyjna dotycząca bezpłatnych leków

Klauzula informacyjna dotycząca realizacji praw z art 192 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków...